منوی دسترسی به عناوین وب سایت
منوی دسترسی به عناوین بازی

1399-06-22
Iron Mask

Iron Mask

MAX_HP افزایش مقدار  400+ Max-HP
CDافزایش میزان  5% CD-Reduction
Movement-SPDافزایش مقدار  25+ Movement-SPD (منحصر به فرد)
1399-06-22
Shadow_Mask

Shadow Mask

MAX_HP افزایش مقدار  700+ Max-HP
CDافزایش میزان  10% CD-Reduction
Movement-SPDافزایش مقدار  25+ Movement-SPD (منحصر به فرد)
1399-06-22
Courage_Mask

Courage Mask

MAX_HP افزایش مقدار  700+ Max-HP
CDافزایش میزان  10% CD-Reduction
Movement-SPDافزایش مقدار  25+ Movement-SPD (منحصر به فرد)
1399-06-21
Awe Mask

Awe Mask

MAX_HP افزایش مقدار  700+ Max-HP
CDافزایش میزان  10% CD-Reduction
Movement-SPDافزایش مقدار  25+ Movement-SPD (منحصر به فرد)
1399-06-20
Magic_Shoes

Magic Shoes

CD افزایش میزان  10% CD-Reduction
Movement-SPDافزایش مقدار  40+ Movement-SPD (منحصر به فرد)
1399-06-19
Hero's_Ring_+

Hero’s Ring

MAX_HP افزایش مقدار  150+ Max-HP
CD افزایش میزان  5% CD-Reduction
1399-06-19
Black_Ice_Shield_+

Black Ice Shield

Max-Mana افزایش مقدار  400+ Max-Mana
Physical-DEF-30 افزایش مقدار  22+ Physical-DEF
CD افزایش میزان  10% CD-Reduction
1399-06-18
Queen's Wings

Queen’s Wings

MAX_HP افزایش مقدار  1000+ Max-HP
Physical-Attack افزایش مقدار  15+ Physical-ATK
CD افزایش میزان  10% CD-Reduction
1399-06-18
Thunder Belt

Thunder Belt

MAX_HP افزایش مقدار  800+ Max-HP
Physical-DEF افزایش مقدار  40+ Physical-DEF
mana-reg (Custom) افزایش مقدار  6+ Mana-Regen
CD افزایش میزان 10% CD-Reduction
error: هشدار: صفحه محافظت شده !!