منوی دسترسی به عناوین وب سایت
منوی دسترسی به عناوین بازی

1399-06-21
Star_shard

Star Shard

Magic-PWR افزایش مقدار  30+ Magic-PWR
mana-reg (Custom) افزایش مقدار 3+ Mana-Regen
Vamp-B-W (Custom) افزایش میزان 15% Magic-Lifesteal
Monster-dmg افزایش میزان  50% DMG-to-Monster (محنصر به فرد)
1399-06-16
Mystic_Container

Mystic Container

Magic-PWR افزایش مقدار  15+  Magic-Power.
Vamp-B-W (Custom) افزایش میزان  10% Magic-Lifesteal.
1399-06-15
Necklace_of_Durance

Necklace of Durance

Magic-PWR افزایش مقدار 60+  Magic-Power.
Vamp-B-W (Custom) افزایش میزان 10% Magic-Lifesteal.
Cooldown (Custom) افزایش میزان 5% Cooldown Reduction.
1399-06-15
Concentrated_Energy

Concentrated Energy

Magic-PWR افزایش مقدار 70+ Magic-Power.
MAX_HP افزایش مقدار 700+ Max-HP.
Vamp-B-W (Custom) افزایش مقدار 25% Magic-Lifesteal
1399-06-15
Ice_Queen_Wand_+

Ice Queen Wand

Magic-PWR افزایش مقدار 75+ Magic-Power.
Vamp-B-W (Custom) افزایش میزان 10% Magic-Lifesteal.
Max-Mana افزایش مقدار 150+ Max-Mana.
Movement-SPD افزایش میزان 7% Movemenet-SPD.
error: هشدار: صفحه محافظت شده !!