منوی دسترسی به عناوین وب سایت
منوی دسترسی به عناوین بازی

1399-06-16
Feline Blade_+

Feline Blade

Magic-PWR افزایش مقدار 150+ Magic-Power.
MAX_HP افزایش مقدار 1000+ Max-HP.
1399-06-16
Enchanted_Talisman_+

Enchanted Talisman

Magic-PWR افزایش مقدار 50+ Magic-Power.
MAX_HP افزایش مقدار 250+ Max-HP.
Cooldown (Custom) افزایش میزان 20% CD-Reduction.
1399-06-16
Winter_Truncheon

Winter Truncheon

Magic-PWR افزایش مقدار  60+  Magic-Power.
Physical-DEF افزایش مقدار  25+ Physical-Defense.
MAX_HP افزایش مقدار  400+ Max-HP.
1399-06-15
Concentrated_Energy

Concentrated Energy

Magic-PWR افزایش مقدار 70+ Magic-Power.
MAX_HP افزایش مقدار 700+ Max-HP.
Vamp-B-W (Custom) افزایش مقدار 25% Magic-Lifesteal
1399-06-15
Glowing_Wand

Glowing Wand

Magic-PWR افزایش مقدار 75+  Magic-Power.
Movement-SPD افزایش میزان  5% Movement-SPD.
MAX_HP افزایش مقدار 400+ Max-HP.
error: هشدار: صفحه محافظت شده !!