منوی دسترسی به عناوین وب سایت
منوی دسترسی به عناوین بازی

1399-06-19
Black_Ice_Shield_+

Black Ice Shield

Max-Mana افزایش مقدار  400+ Max-Mana
Physical-DEF-30 افزایش مقدار  22+ Physical-DEF
CD افزایش میزان  10% CD-Reduction
1399-06-17
Dominance_ice

Dominance Ice

Max-Mana افزایش مقدار  500+ Max-Mana
Physical-DEF افزایش مقدار  70+ Physical-DEF
Movement-SPD افزایش میزان  5% Movement-SPD
CD افزایش میزان  10% CD-Reduction (منحصربه فرد)
1399-06-17
Twilight Armor

Twilight Armor

MAX_HP افزایش مقدار  1200+ Max-HP.
Max-Mana افزایش مقدار  400+ Max-Mana.
Crit-DMG-Reduction (Custom) افزایش میزان 20% Crit-Reduction.
1399-06-17
Power_Crystal_+

Power Crystal

Max-Mana افزایش مقدار  280+ Max-Mana
1399-06-16
Elegant_Gem_+

Elegant Gem

MAX_HP افزایش مقدار 300+ Max-HP.
Max-Manaافزایش مقدار 380+ Max-Mana.
1399-06-15
Ice_Queen_Wand_+

Ice Queen Wand

Magic-PWR افزایش مقدار 75+ Magic-Power.
Vamp-B-W (Custom) افزایش میزان 10% Magic-Lifesteal.
Max-Mana افزایش مقدار 150+ Max-Mana.
Movement-SPD افزایش میزان 7% Movemenet-SPD.
1399-06-15
Calamity_Reaper_+

Calamity Reaper

Magic-PWR افزایش مقدار 70+  Magic-Power.
Max-Mana افزایش مقدار 100+ Max-Mana.
mana-reg (Custom) افزایش مقدار 6+ Mana-REG.
Cooldown (Custom) افزایش میزان 10% CD-Reduction.
1399-06-15
Clock_of_Destiny

Clock of Destiny

Magic-PWR افزایش مقدار 60+  Magic-Power.
MAX_HP افزایش مقدار 615+  Max-HP.
Max-Mana افزایش مقدار 600+ Max-Mana.
1399-06-15
Lightning_Truncheon2+_+

Lightning Truncheon

Magic-PWR افزایش مقدار 75+  Magic-Power.
Max-Mana افزایش مقدار 300+ MAX-Mana.
Cooldown (Custom) افزایش میزان 10% CD-Reduction.
error: هشدار: صفحه محافظت شده !!