منوی دسترسی به عناوین وب سایت
منوی دسترسی به عناوین بازی

1399-06-10
Haas's_Claws_+

Haas’s Claws

CrossSword افزایش مقدار 70+  Physical-Attack.
Vamp-B-W (Custom)افزایش میزان 20% Physical-Lifesteal (منحصربه فرد).
1399-06-10
Berserker's_Fury

Berserker’s Fury

CrossSword افزایش مقدار 65+ Physical-Attack.
Crit افزایش میزان 25% Critical-Chance.
Crit-Damage (Custom) افزایش میزان 40% Critical-Damage (این مورد Unique است).
1399-06-08
Blade_of_Despair_+

Blade of Despair

CrossSword افزایش مقدار 160+ واحد به Physical-Attack.
Movement-SPDافزایش میزان 5% به  Movement-Speed.
1399-06-08
Rose_Gold_Meteor

Rose Gold Meteor

Shield (Custom) 30 افزایش مقدار 30+ واحد به Magic-Defense.
افزایش مقدار 60+ واحد به Physical-Attack.
 افزایش میزان 5% به Physical-Lifesteal.
1399-06-07
Sea_Halberd

Sea Halberd

CrossSword افزایش مقدار 80+ واحد به Physical-Attack.
attack-icon-10 (Custom)افزایش میزان 25% به  Attack-Speed.
error: هشدار: صفحه محافظت شده !!