منوی دسترسی به عناوین وب سایت
منوی دسترسی به عناوین بازی

1399-06-22
Wooden_Mask_+

Wooden Mask

Movement-SPDافزایش مقدار  10+ Movement-SPD (منحصر به فرد)
1399-06-22
Iron Mask

Iron Mask

MAX_HP افزایش مقدار  400+ Max-HP
CDافزایش میزان  5% CD-Reduction
Movement-SPDافزایش مقدار  25+ Movement-SPD (منحصر به فرد)
1399-06-22
Shadow_Mask

Shadow Mask

MAX_HP افزایش مقدار  700+ Max-HP
CDافزایش میزان  10% CD-Reduction
Movement-SPDافزایش مقدار  25+ Movement-SPD (منحصر به فرد)
1399-06-22
Courage_Mask

Courage Mask

MAX_HP افزایش مقدار  700+ Max-HP
CDافزایش میزان  10% CD-Reduction
Movement-SPDافزایش مقدار  25+ Movement-SPD (منحصر به فرد)
1399-06-21
Awe Mask

Awe Mask

MAX_HP افزایش مقدار  700+ Max-HP
CDافزایش میزان  10% CD-Reduction
Movement-SPDافزایش مقدار  25+ Movement-SPD (منحصر به فرد)
1399-06-21
Boots_+

Boots

Movement-SPDافزایش مقدار  +20 Movement-SPD (منحصر به فرد)
1399-06-20
Warrior_Boots

Warrior Boots

Physical-DEF-30 افزایش مقدار  22+ Physical-DEF
Movement-SPDافزایش مقدار  40+ Movement-SPD (منحصر به فرد)
1399-06-20
Tough_Boots

Tough Boots

Magic-DEF افزایش مقدار  22+ Magic-DEF
Movement-SPD افزایش مقدار  40+ Movement-SPD
1399-06-20
Magic_Shoes

Magic Shoes

CD افزایش میزان  10% CD-Reduction
Movement-SPDافزایش مقدار  40+ Movement-SPD (منحصر به فرد)
error: هشدار: صفحه محافظت شده !!