منوی دسترسی به عناوین وب سایت
منوی دسترسی به عناوین بازی

1399-06-22
Courage_Mask

Courage Mask

MAX_HP افزایش مقدار  700+ Max-HP
CDافزایش میزان  10% CD-Reduction
Movement-SPDافزایش مقدار  25+ Movement-SPD (منحصر به فرد)
1399-06-21
Pillager-Axe+

Pillager Axe

Monster-dmg افزایش میزان  35% DMG-to-Monster (محنصر به فرد)
1399-06-21
Beast-Killer

Beast Killer

Physical-DEF-30 افزایش مقدار  20+ Physical-DEF
Magic-DEF افزایش مقدار  20+ Magic-DEF
Monster-dmg افزایش میزان  50% DMG-to-Monster (محنصر به فرد)
1399-06-20
Warrior_Boots

Warrior Boots

Physical-DEF-30 افزایش مقدار  22+ Physical-DEF
Movement-SPDافزایش مقدار  40+ Movement-SPD (منحصر به فرد)
1399-06-19
Leather_Jerkin_+

Leather Jerkin

Physical-DEF-30 افزایش مقدار  18+ Physical-DEF
1399-06-19
Black_Ice_Shield_+

Black Ice Shield

Max-Mana افزایش مقدار  400+ Max-Mana
Physical-DEF-30 افزایش مقدار  22+ Physical-DEF
CD افزایش میزان  10% CD-Reduction
1399-06-19
Dreadnaught_Armor_+

Dreadnaught Armor

Physical-DEF-30 افزایش مقدار 40+ Physical-DEF
1399-06-19
Blade_Armor_+

Blade Armor

Physical-DEF-30 افزایش مقدار  90+ Physical-DEF
1399-06-18
Thunder Belt

Thunder Belt

MAX_HP افزایش مقدار  800+ Max-HP
Physical-DEF افزایش مقدار  40+ Physical-DEF
mana-reg (Custom) افزایش مقدار  6+ Mana-Regen
CD افزایش میزان 10% CD-Reduction
error: هشدار: صفحه محافظت شده !!