منوی دسترسی به عناوین وب سایت
منوی دسترسی به عناوین بازی

1399-06-21
Raptor_Machete_+

Raptor Machete

Physical-Attack افزایش مقدار  30+ Physical-ATK
Magic-PENEtration افزایش میزان  15% Physical-PEN
Monster-dmg افزایش میزان  50% DMG-to-Monster (محنصر به فرد)
1399-06-11
Fury_Hammer_+

Fury Hammer

CrossSword افزایش مقدار 35+  Physical-Attack.
Physical-PENافزایش میزان 12+ Physical-PEN.
1399-06-10
Malefic_Roar_+

Malefic Roar

CrossSword افزایش مقدار 65+ Physical-Attack.
Movement-SPD افزایش میزان 5% Movement-SPD.
Physical-PEN افزایش میزان 40% Physical-PEN (منحصربه فرد) .

 

1399-06-08
Blade_of_the_Heptaseas_+

Blade of the Heptaseas

CrossSword افزایش مقدار 70+ Physical-Attack.
health-careافزایش مقدار 250+ MAX-HP.
PEN (Custom) (1)افزایش مقدار 15+ Physical-PEN.
1399-06-08
Hunter_Strike_+

Hunter Strike

CrossSword افزایش مقدار 80+ Physical-Attack.
Cooldown (Custom) کاهش میزان 10% از Cooldown.
PEN (Custom) (1) افزایش مقدار 15+ Physical-PEN (منحصر-به-فرد).
error: هشدار: صفحه محافظت شده !!